Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky a ochrana osobních údajů


Všeobecné obchodní podmínky
:
1) Ceny v naší nabídce jsou aktuální a jsou uvedeny vč. DPH.
2) Jednotlivé prodeje se uzavírají na základě objednávek kupujícího vytvořených v e-shopu. Všechny objednávky jsou závazné a nahrazují spotřebitelskou smlouvu. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
• identifikaci kupujícího (bez nutnosti registrace)
• množství požadovaných kusů zboží
• požadovaný způsob platby, způsob dodání zboží a místo plnění
• cenu
3) Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v požadované výši. Kupní cena se skládá:
• z ceny zboží
• manipulačního poplatku nebo poštovného či přepravného
4) Způsoby platby se řídí platebními podmínkami. Platba je provedena:
• formou dobírky při přebírání zboží
• převodem, před dodáním zboží na místo plnění
5) Způsoby dopravy a jejich ceník:
• vlastní odvoz
• doprava naší firmou (viz sekce Přeprava a manipulace)
• sběrnou službou s dobírkou(viz sekce Přeprava a manipulace )
• sběrnou službou bez dobírky (viz sekce Přeprava a manipulace) - platba fakturou předem
• poštou ( viz sekce Přeprava a manipulace- balík do 3 kg
6) Standartní doba doručení je 2 - 5 pracovních dnů od objednávky. Všechny potřebné dokumenty, jako je faktura za zakoupené zboží, záruční list a pod. jsou zasílány přímo se zbožím.
7) Reklamace se řídí Reklamačním řádem.
8) Veškeré uvedené informace o zbiží jsou převzaté od našich dodavatelů. Nepřebíráme zodpovědnost za jejich platnost.
9) Odstoupení od spotřebitelské smlouvy ze strany kupujícího v případě neosobního způsobu doručení zboží (nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajcíího nebo po osobním převzetí zboží při dopravě prodávajícím:
V souladu se zákonem č. 367/2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě, postupuje následovně:
• kupující kontaktuje prodejce (kontakt uveden v rubrice Kontakt) s žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla faktury, data nákupu a číslem účtu pro vrácení peněz.
• pokud kupující již zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na naší adresu a to takto:
1. zboží musí být v původním nepoškozeném obalu
2. zboží nesmí být použité
3. zboží musí být nepoškozené
4. zboží musí být kompletní (vč. příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
5. společně se zbožím musí být zaslán doklad o koupi
• zboží zasílá kupující doporučeně a pojištěné, jelikož prodejce neručí za jeho případnou ztrátu zpět k prodejci (doporučeně neznamená na dobírku)
• při splnění těchto podmínek pro vrácení zboží bude kupujícímu vrácena částka za zboží na jeho účet nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží
• v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající moci akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané firmou EPI-TREZORY s.r.o. ode dne jejich vyhlášení.
V závislosti na změně příslušných právních norem si vyhrazuje firma EPI-TREZORY s.r.o. právo Všeobecné obchodní podmínky měnit.

Platební podmínky:
• dobírkou - zboží bude placeno při převzetí
• fakturou - převod fakturované částky bude uskutečněn před dodáním zboží
• v hotovosti - při osobním odběru
Reklamační řád:
1. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, tj. 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží dostane kupující nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto záručního listu.
2. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.
3. V případě osobního odběru zboží je kupující povinen zboží překontrolovat při jeho převzetí a případné zjevné vady ihned řešit s prodávajícím. Zjevné vady, uplatněné u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány.
4. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu (fakturu nebo paragon) a seznam závad, které zboží vykazuje. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací, neporušené, čisté a v originálním balení. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.
5. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku.
6. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným nebo násilným zacházením s výrobkem, neodbornými zásahy, nedodržením technických podmínek pro provozování a na vady vzniklé v důsledku oprav, které neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání výrobku a škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.
7. Nárok na záruku nelze uplatnit, jestliže vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající.
8. V rámci záruky a záruční opravy se nárokuje výhradně oprava výrobku, nikoli jeho vylepšení proti původnímu stavu.
9. U zlevněného zboží a zboží použitého se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno, které vznikly v důsledku jeho používání či opotřebení.
10. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy koupě zboží pokud byla uzavřena na dálku do 14 dnů od jeho převzetí.
11. Spotřebitel má právo na vrácení finanční částky za vrácené zboží do 30 dnů od vrácení zboží zpět dodavateli pokud bylo dodrženo znění bodu č.4 tohoto reklamačního řádu.
12. Spotřebitel je povinnen vrácené zboží předat dodavateli přímo na prodejně : EPI-TREZORY s.r.o.,Koněvova 223, 130 00 Praha 3 na vlastní náklady.
13. Náklady spojené s dodáním zboží odběrateli nejdou k tíži dodavatele, ale odběratele, který si zboží objednal.

Ochrana osobních údajů

 

0chrana osobních údajů

Při nakládání s daty v souvislosti s jakýmikoliv službami a bankovními obchody můžeme zaznamenávat a archivovat kopie veškerých informací a dokumentů, které obdržíme od Vás v souvislosti s takovou službou nebo obchodem. Zavazujeme se řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Potvrzujeme, že jsme Vám poskytli veškeré informace o zpracování osobních údajů, o tom, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat.

Zpracování osobních údajů

Uživatel webu dostupnému na internetové adrese / http://trezory.cz/ poskytuje společnosti EPI-TREZORY s.r.o., IČO 27074854, se sídlem Pod Hájem 335, 250 66 Zdiby jako provozovateli webu, své osobní údaje a uděluje tímto společnosti EPI-TREZORY s.r.o. svůj výslovný souhlas v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, se zpracováním poskytnutých osobních údajů.

Veškeré právní vztahy mezi námi a Vámi se řídí a vykládají v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku. Dále se tyto řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady ( EU) 2016/79 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů.

Mezi tyto informace patří i poučení o Vašich právech, kterými jsou právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů i právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Jaké údaje shromažďujeme

Pro realizaci služby nebo obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno ( případně jméno firmy, IČ, DIČ, a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonický kontakt a e-mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás.

K čemu údaje slouží

Veškeré informace v e-shopu jsou dostupné bez zadávání jakýchkoliv údajů (obchodní podmínky, ceny, popisy produktů atd.) Pro realizaci služby nebo obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše uvedené údaje a tyto s Vaším souhlasem získáme při Vaší registraci a to buď trvalé nebo dočasné.